1 ൽ മൾട്ടി എയർ എക്സ്പെർട്ട് 5

1 ൽ മൾട്ടി എയർ എക്സ്പെർട്ട് 5

  • DF-AF1838KH Multi Air Expert (5 in 1) /Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /Air purifier/PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Nat...

    DF-AF1838KH മൾട്ടി എയർ എക്സ്പെർ ...

    * പ്രവർത്തനം 【5 1 എയർ കൂളറിലും ഹീറ്ററിലും】 ഈ എയർ കൂളറും ഹീറ്ററും ഒന്നിലധികം ...