1 ൽ മൾട്ടി ടവർ എയർ എക്സ്പെർട്ട് 4

1 ൽ മൾട്ടി ടവർ എയർ എക്സ്പെർട്ട് 4

  • DF-AT2501KG1 TOWER 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, 90°Oscillation, 2 heat setting, ECO function, Touch control p...

    DF-AT2501KG1 ടവർ 4-ഇൻ -1 ഇ ...

    * ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിഫംഗ്ഷൻ ബാഷ്പീകരിക്കൽ കൂളർ, വർഷം മുഴുവനും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കായി ...